boxes

nanobox_logo2

Nanobox jest pojem­ni­kiem anty­bak­te­ryj­nym. W całym pojem­niku oraz w klip­sach i rącz­kach umie­ści­li­śmy mikro­cząstki sre­bra. Dzięki temu, zamy­kany pojem­nik jest bar­dziej bez­pieczny dla zdro­wia oraz pomaga zacho­wać świe­żość i czy­stość jego zawar­to­ści. Aktywne dzia­ła­nie mikro­sre­bra prze­ciw drob­no­ustro­jom ujaw­nia się za każ­dym razem, gdy uży­wasz Nanobox, a więc wtedy, kiedy poprzez bez­po­średni kon­takt (dotyk) umiesz­czasz na nim bak­te­rie lub grzyby. Mikrocząstki sre­bra, poprzez swoje bak­te­rio­bój­cze dzia­ła­nie zapo­bie­gają prze­no­sze­niu bak­te­rii pod­czas użyt­ko­wa­nia pojem­nika. Skuteczność mikrosre­bra jest nie­mal stu­pro­cen­towa i powo­duje zaha­mo­wa­nie roz­woju bak­te­rii i grzy­bów, to krok do przodu w dro­dze do zdro­wia.

 

antibacterial

Nanobox, dzięki cząst­kom mikrosre­bra w całym pojem­niku oraz klip­sach i rącz­kach, pozwala na więk­sze bez­pie­czeń­stwo, więk­szą świe­żość i czy­stość w codzien­nym życiu. Antybakteryjne wła­ści­wo­ści mikro­czą­stek sre­bra dosko­nale spraw­dzają się w miej­scach publicz­nych, jak przed­szkola szkoły oraz wyż­sze uczel­nie itp.

Pudełka Nanobox mają zasto­so­wa­nie rów­nież w szpi­ta­lach i innych pla­ców­kach medycz­nych, gdzie higiena jest trak­to­wana prio­ry­te­towo, a w któ­rych doce­niono sku­tecz­ność w aktyw­nym zwal­cza­niu wiru­sów, grzy­bów i bak­te­rii, a w szcze­gól­no­ści E.coli.

Unikatowe wła­ści­wo­ści wyni­kają ze szcze­gól­nych oddzia­ły­wań z komór­kami mikro­or­ga­ni­zmów. Powoduje to m. in. zablo­ko­wa­nie enzy­mów peł­nią­cych ważne funk­cje w pro­ce­sach roz­mna­ża­nia mikro­bów pro­wa­dząc do ich uniesz­ko­dli­wie­nia. Mikrosrebro może znacz­nie wpły­nąć na poprawę jako­ści ist­nie­ją­cych pro­duk­tów, w tym pojem­ni­ków, nada­jąc im nowe cechy, przy­datne w codzien­nym życiu. Ponieważ nano­sre­bro ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­bak­te­ryjne i utle­nia­jące się­ga­jące 99%, a także jest skład­ni­kiem bez­won­nym oraz bez­piecz­nym dla aler­gi­ków, Nanobox jest dedy­ko­wany szcze­gól­nie tam, gdzie ste­ryl­ność i higiena są nie­zbęd­nymi ele­men­tami pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia.

KONTAKT

orplast_logo

Orplast spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią sp.k.

Marynarki Polskiej 73 a
80-557 Gdańsk

tel: +48 58 342 24 22
fax: +48 58 342 24 21

orplast@orplast.pl
www.orplast.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY


Imię i nazwi­sko (wyma­gane)


Adres email (wyma­gane)


Treść wia­do­mo­ści