boxes

nanobox_logo2

Nanobox, ir anti­bak­te­ri­āls trauks. Rokturi, sasprau­des un pats trauks satur sudraba mikro­da­ļi­ņas. Pateicoties tam, slēdzams trauks ir dro­šāks un palīdz sagla­bāt tā satura sva­igumu un tīrību. Mikro sudraba daļi­ņām ir pro­ak­tīva bak­te­ri­cīda iedar­bība pret mikro­biem katru reizi, kad Nanobox tiek atvērts un aizvērts, novēršot bak­tēriju vai sēnīšu nonākšanu traukā tieša kon­takta ceļā. Mikro sudraba daļi­ņas efek­ti­vi­tātes koefi­cients ir gan­drīz simts pro­centi, un tas kavē bak­tēriju un sēnīšu augšanu, kas ir solis uz prie­kšu, lai dzīvotu vese­līgāk.

 

antibacterial

Nanobox pate­ico­ties sudra­ba­ina­jām mikro­da­ļi­ņām rok­tu­ros, ska­vās un pašā traukā, nodro­šina lie­lāku dro­šību, lie­lāku sva­igumu un tīrību ikdie­nas dzīvē. Sudraba mikro­da­ļiņu anti­bak­te­ri­ālās īpa­šības ir lie­li­ski pie­mēro­tas sabie­dri­skām vie­tām, pie­mēram, bēr­nu­dārziem, sko­lām un uni­ver­si­tātēm utt.

Nanobox kon­te­ine­rus var izman­tot arī slim­nīcās un citās medi­cīnas iestādēs, kur prio­ri­tāte ir higi­ēna un kuras atzīst tās efek­ti­vi­tāti aktīvā aiz­sar­dzībā pret vīru­siem, sēnītēm un bak­tēri­jām, īpaši E. coli. Tās uni­kālās īpa­šības ir īpa­šās mijie­dar­bības ar mikro­or­ga­ni­smu šūnām rezul­tāts. Tie cita starpā izra­isa fer­mentu blo­ķēšanu, kuriem ir sva­rīgas funk­ci­jas mikrobu pava­iro­ša­nas pro­cesā, kas noved pie to neitra­li­zāci­jas.

Mikro sudrabs var ievēro­jami uzla­bot esošo pro­duktu, tostarp trauku, kva­li­tāti, pie­šķi­rot tiem jau­nas funk­ci­jas, kas noder ikdienā. Sakarā ar to, ka mikro sudrabs ir bez sma­ržas, drošs ale­rģi­jas slim­nie­kiem un tam pie­mīt anti­bak­te­ri­ālas un oksi­dējo­šas īpa­šības, kas sasniedz 99%, Nanobox ir pare­dzēts īpaši vie­tām, kur ste­ri­li­tātei un higi­ēnai ir izšķi­roša nozīme.

KONTAKTI

SIA PZKA Pro
Pūces iela 11/1-7, Riga, LV-1082 Latvia

+371 29577303
+371 26195074

pavels@pzka.lv
Telegram: iplas_box
Instagram: iPlast_Latvija

orplast_logo

Orplast spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią sp.k.

Marynarki Polskiej 73 a
Gdańsk, Polija

T: +48 58 342 24 22
F: +48 58 342 24 21

orplast@orplast.pl
www.orplast.pl

Saziņas veidlapa


Nosaukums / Uzņēmums


E-pasta adrese


Rakstīt mums